Go to Top

แนวคิด “สีเขียว”

รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001

จากปรัชญาการดำรงชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริ ของในหลวง ผนวกกับ การดำรงชีวิต แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยในแบบไทยๆ บริษัท เบสท์พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างบรรยากาศการทำงานและพื้นที่ต่างๆในโรงงานให้ร่มเย็น เรียงรายด้วยต้นไม้และการจัดวางพื้นที่เลียนแบบธรรมชาติมากที่สุด เพื่อให้พนักงานที่มาจากพื้นที่ห่างไกลได้รู้สึกถึงความอบอุ่นเสมือนอยู่ที่บ้าน ผสมผสานระหว่างงานกับการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว จึงได้คิดริเริ่มโครงการ “วัฒนธรรมหมู่บ้าน” ในปี พ.ศ. 2550 และปฏิบัติเรื่อยมา

เราจัดกิจกรรมหลังเลิกงานสำหรับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการกีฬา รวมไปถึงกิจกรรม CSR ต่างๆ การประชุมโรงงาน กิจกรรมสร้างความสามัคคีของทีมงานนอกสถานที่ ตลอดจนถึงการปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ตามระบบ ISO 14001 กำหนดแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2556

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา